Hoppa till sidans innehåll

Frågor och svar


Här samlar vi frågor inför bildandet av Grenförbund, vad händer efter bildande, hur fungerar fördelningsnyckeln med mera med mera. För att förenkla sökandet efter specifik fråga har vi valt att gruppera frågor på bäst sätt samtidigt som många av frågorna och svaren berör varandra.

EKONOMI

F - Vad kommer att hända med SFF nuvarande ekonomiska medel? Kommer dagens SFF-pengar att fördelas ut på grenförbunden eller kommer de pengarna att vara orörda och tillhöra centrala administrationen?

S - Det finns inget beslut angående de medel som SFF har på kontot idag. Det är upp till förbundsstyrelsen/medlemmarna att driva frågan.

F - Ska föreningen betala avgift till samtliga förbund (huvudförbund och grenförbund) eller är det en avgift till "frisbee Sverige"?

S - Förening betalar föreningsavgift till SFF som tidigare. Varje grenförbund beslutar om sina eventuella avgifter

F - Hur kommer uträkningen av Stimulansbidrag att fungera? (om någonting liknande kommer att finnas med)

S - Går direkt till de som sökt detta.

F - Hur stor del av inkomsterna kommer att fördelas på SFF (administration och gemensamma verksamheten)

S - Enligt verksamhetsplan och budgetproposition.

F - För att respektive GF ska vet lite mera hur deras förutsättningar ser ut så undrar jag då hur den ekonomiska fördelningsstrategin kommer att hantera fördelning av det statliga bidraget för den centrala delen av SFF. Kommer det att vara en "fast %-sats" av det statliga bidraget eller kommer det att kunna variera från år till år?

S - De medel som avsätts till förbundets verksamhet och administration kommer att kunna variera från år till år utifrån verksamhetsplan och budgetproposition såvida inte annat beslutas.

F - Vad inräknas in i förbundets verksamhet?

S - Det som framgår av förbundets stadgar samt övriga dokument t.ex. verksamhetsplan.

F - Framför allt tänker jag på att i och med att GF ska ha sitt årsmöte innan SFF varje år, hur ska då GF kunna fatta beslut om sin budget och verksamhet för kommande period om man inte vet hur stort del av statliga bidraget som kommer att fördelas till sitt GF?

Exempelvis kan ett GF fatta beslut på sitt årsmöte som SFF ett par veckor/månader senare på sitt årsmöte förändrar alla förutsättningar.

S - Underlaget för föregående år kommer att finnas tillgängligt för alla parter tidigt varje nytt kalenderår. Underlaget kan då läggas in i fördelningsnyckeln och grenförbunden ser sin ungefärliga andel. Den återstående variabeln är hur mycket förbundets kostnader kommer att skilja sig från föregående år, vilket grenförbunden kommer att behöva ta höjd för/ha en dialog med förbundsstyrelsen om. Slutgiltigt budgetbeslut fattas ju sedan av förbundets årsmöte.

MEDLEMSKAP

F - Kommer respektive Frisbeeförening/klubb ansluta sej till SFF och det/de grenförbund som dom vill tillhöra?

S - Förening är medlem i SFF och ansluts automatiskt till det/de grenförbund som förening angivit att man bedriver verksamhet inom.

F - Om klubbarna är medlem i huvudförbundet, vem är då medlem i grenförbunden?

S - Förening är medlem i både SFF och ett eller flera grenförbund.

F - Ska en förening inför varje år bestämma sej för vilka grenar (grenförbund) som man vill tillhöra och efter det justeras fördelningsnyckeln?

S - Det kommer att finnas ett föreningsregister där det framgår vilket/vilka grenförbund föreningen tillhört föregående år.

F - Om förbundet vill använda sej av RF modellen så långt det är möjligt, hur kommer då en föreningsmedlem (person) att klassas/kopplas i storleksmodellen? Kommer han/hon att kopplas till klubbens tillhörighet eller kommer det att kopplas på individbasis för att få storleksmodellen att fungera?

S - Individbasis. Man kommer att kunna ange gren/grenar i nya IdrottOnline.

F - Vem kommer att hantera WFDF frågor och vem kommer att "äga det medlemskapet" (ska det ligga hos SFF eller ska varje grenförbund ha ett eget avtal)?

S - Nya stadgarna 1 Kap 4 §: "Grenförbund beslutar om medlemskap i internationell organisation." Förbundsstyrelsen har beslutat att inte vidta några åtgärder förrän grenförbunden bildats

FÖRDELNINGSNYCKEL

F - Hur beräknas klubbar och spelare som är kopplade till fler grenar och hur påverkar det fördelningsnyckeln? 

S - Varje spelare kommer att behöva ange vilken eller vilka grenar man håller på med när man registreras i IdrottOnline. Ett exempel på hur utfallet (förenklat) skulle kunna se ut:

Förenklat exempel:

Spelare 1 spelar: Allround

Spelare 2 spelar: Discgolf

Spelare 3 spelar: Ultimate

Spelare 4 spelar: Allround+Discgolf

Spelare 5 spelar: Allround+Discgolf+Ultimate

Fördelning av Storleksstöd mellan grenförbunden:

Ultimate: 1/5+1/3/5=4/3/5=ca 26,6% (en femtedel + en tredjedel av en femtedel)

Discgolf: 1/5+1/2/5+1/3/5=11/6/5=ca 36,6% (en femtedel + hälften av en femtedel + en tredjedel av en femtedel)

Allround: 1+1/2/5+1/3/5=11/6/5=ca 36,6% (en femtedel + hälften av en femtedel + en tredjedel av en femtedel)

Summa: ca 100%

Motsvarande för föreningar, för fördelning av föreningsavgifterna.

F - Hur kommer uträkningen av LOK-stödet att ligga som grund i fördelningsnyckeln? (kommer det att vara knutet till förening/klubb, spelare eller grenförbund)

S - Utifrån vad som är tekniskt möjligt. Mest rättvist vore att registrera gren för varje utövare vid varje LOK-tillfälle. Ett enklare sätt att börja på är att utgå ifrån RF:s LOK-fördelning mellan föreningarna samt förbundets föreningsregister med grentillhörighet. Ett tredje och kanske bättre sätt som både ger väldigt stor rättvisa och samtidigt är genomförbart är att låta LOK-registrerande föreningar ange grenfördelning av sitt LOK-stöd för föregående år.

F - Hur kommer uträkningen av Elitstödet att ligga som grund i fördelningsnyckeln? (kommer det att vara knutet till förening/klubb, spelare eller grenförbund)

S - Grenförbunden kommer att besluta om elit och landslag (nya stadgarna bl.a. 8B Kap 2 § Punkt 5) och elit/landslagsstödet är därmed knutet till grenförbund.

F - Då tolkar jag att den övergripande fördelningsstrategin kommer att användas för att fördela det ekonomiska elitstödet till respektive GF, är det rätt tolkat?

S - Elit/landslagsstöd kommer att fördelas till grenförbunden utifrån hur man kan visa att grenarna genererat detta, samma princip som för övrig fördelning. Grenförbunden kommer sedan att besluta om hur stödet ska förvaltas. Elit/landslagsstöd är nog den mest komplicerade beräkningsmodellen i RF:s fördelningsmodell, men beräkningen är uppdelad utifrån grenar redan från början.

F - Hur fungerar denna Fördelningsnyckel?

S - I nya stadgarna står det:

"8 B Kap Grenförbund (GF)

...

3 § Fördelning av medel

Efter att förbundet har avsatt medel för sin verksamhet och administration, tillfaller och vidareförs resterande medel av förbundets intäkter till de grenförbund som genererat dessa intäkter.

För att avgöra hur stor andel varje gren genererat av det statliga SF- stödet tillämpas en fördelningsnyckel som så långt det är möjligt följer den modell som RF tillämpar mellan specialidrottsförbunden. För att kunna avgöra hur intäkter genererats ska varje intäktsgrundande verksamhet och aktivitet så långt det är möjligt märkas med gren. Intäkt som ej kan härledas till grenförbund, tillfaller grenförbunden i proportion till samtliga övriga fördelade intäkter tillsammans.

Grenförbund förvaltar och beslutar om den andel av förbundets tilldelade föreningsstöd som grenen enligt fördelningsnyckeln genererat."

Parallellt med framtagandet av de nya stadgarna har en fördelningsnyckel enligt ovan tagits fram med hjälp av RFs ekonomer. Den grundläggande utgångspunkten är att varje gren ska få den andel av förbundets intäkter som grenen genererat. Detta medför att grenarna kommer att ha en ekonomi som så långt det är möjligt efterliknar den ekonomi de skulle haft som egna specialidrottsförbund direkt under RF. Förbundets fördelningsnyckel kommer att grunda sig på samma faktorer i samma proportioner som RFs modell så långt det är teknisk/administrativt möjligt. Själva fördelningen blir därefter ren matematik. Förbundsstyrelsen kommer att i budgetpropositionen till varje årsmöte lägga in det gångna årets underlag för respektive gren i fördelningsnyckeln. Det kommer då att framgå exakt hur fördelningsnyckeln ser ut och exakt vad respektive gren kommer att få.

F - Baseras den på antal licenser och/eller klubbar som respektive grenförbund har?

S - Kortfattat baserar sig fördelningsnyckeln på "Storleksstöd" (antal registrerade föreningsmedlemmar=individer i IdrottOnline) samt "Verksamhetsstöd" (mängden LOK-stöd=ungdomsverksamhet, mängden genomförd utbildning samt landslagsverksamheten).

F - Kommer Fördelningsnyckeln justeras inför varje år, baserat på föregående års licensantal (klubbantal)? 

S - Fördelningen kommer att basera sig på grenarnas andelar av de intäktsgrundande faktorerna från föregående år. Fördelningen kommer med andra ord att justeras år till år rent matematiskt. Ju fler man blir, och ju mer intäktsgrundande verksamhet man bedriver (registrerar) desto större bidrag får man kommande år. OBS! Hela förbundets intäkt påverkas av grenarnas intäktsgrundande verksamhet, vilket gör att frisbeegrenarna inte i huvudsak konkurrerar med varandra, utan med alla RFs specialidrottsförbund.

Själva fördelningsnyckelns utformning kan komma att justeras ifall man skulle upptäcka något tidigare oupptäckt fel i den, ifall man skulle upptäcka tekniska/administrativa lösningar som ger ännu större rättvisa/ännu bättre följer RF:s modell, eller ifall RF skulle förändra sin modell. RF har dock nyligen uppdaterat sin modell och har inga nya större förändringar planerade.

F -Kommer Distrikten att ha någon uppdelning mot specifikt grenförbund och följa övergripande fördelningsnycklar i sitt arbete eller kommer distrikten att arbeta vidare enligt dagens upplägg?

S - Detta är upp till föreningarna inom respektive distrikt att driva

LICENS

F - Kommer det att finnas en övergripande spelarlicens eller är det kopplat till respektive grenförbund?

S - RF har inga rekommendationer till specialidrottsförbunden gällande licens. Det är upp till de som vill driva frågan.

F - Kan en spelare ha licens och spela i en gren som sin klubb inte är medlem i (ex en spelare som är medlem i en renodlad Ultimate klubb, kan han/hon då vara med på tävlingar i Discgolf. Eller måste klubben då ansöka om medlemskap i grenförbundet Discgolf alt att spelaren får ansöka om medlemskap även i en "Discgolf klubb")?

S - Utgångspunkten är att en spelare ska vara medlem i en förening som är medlem i det aktuella grenförbundet. Tävlingsregler är upp till varje grenförbund. Se de nya stadgarna 8B Kap 2 § punkt 1 samt 9 Kap. Gissningsvis kommer grenförbunden att ställa olika krav för breddverksamhet och mästerskap.

F - Licens - nu står vi klubbar inför ett årsskifte och alla klubbmedlemmar ska betala avgifter som ska hanteras i klubben. Då är det bra att veta hur förutsättningarna kommer att se ut, hur mycket och till vad ska vi kassera in från respektive individ. Jag vet mycket väl att licens hanteringen endast är någonting som SFF har för att få in en extra inkomst. Men hur kommer att bli fr.o.m. 2017, hur ska vi i klubbarna agera inför det nya året?

S - Tills vidare blir det nog upp till varje förening att besluta ifall man vill ta höjd för eventuell återinförd licensavgift ifall man t.ex. bakar in det i medlemsavgift, eller utgå ifrån förbundets nuvarande stadgar och eventuellt justera efter framtida årsmöten. Utöver att ge extra inkomst till förbundet fyller förstås licenssystem en funktion vad gäller att registrera vilken förening en spelare tävlar för. Det finns dock många olika lösningar för detta. Behoven ser även delvis olika ut för olika grenar.

Uppdaterad: 05 AUG 2020 15:14 Skribent: Peter Lundmark
E-post: This is a mailto link

Postadress:
Svenska Frisbeesportförbundet
Cowork/Telegrafhuset, Långgatan 26
821 43 Bollnäs

Kontakt:
Tel: +46709265927
E-post: kansliet@frisbeespor...